Regulamin

Regulamin sklepu VIPET


Sklep Internetowy "VIPET" działający pod adresem www.vipet.pl, prowadzony jest przez "Tomasz Jojczyk VIPET" z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Michałowicza 12,

NIP: numer 937-123-38-90. Regon numer: 070020790 wpis do CEIDG

 

Kontakt sklep Vipet:

email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. stacjonarny 33 497 27 57
tel. 694 488 441
tel. 668 393 483
(opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora)

 

 

1. DEFINICJE

1.1. DOSTAWA - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez sprzedawcę, za pośrednictwem dostawcy, towaru określonego w zamówieniu.
1.2. HASŁO – ciąg znaków, liter i cyfr wybranych przez klienta, potrzebny do dokonania autoryzacji (logowania) w trakcie uzyskiwania dostępu do konta, ustalany samodzielnie przez klienta podczas procesu rejestracji.
1.3. KLIENT – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa sprzedaży.
1.4. KONSUMENT - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
1.5. KONTO KLIENTA - oznacza indywidualną dla każdego Klienta podstronę, utworzoną po dokonaniu przez Klienta rejestracji w sklepie internetowym w ramach której gromadzone są informację o zamówieniach klienta w sklepie internetowym.
1.6. PRZEDSIĘBIORKA - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą, posiadająca zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej (art. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2018 r.
1.7. PRZEDSIĘBIORCA Z UPRAWNIENIAMI KONSUMENTA - oznacza osobę fizyczną, która zawiera umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, o ile umowa nie posiada dla niej charakteru zawodowego.
1.8. REGULAMIN – regulamin Sklepu Internetowego.
1.9. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta konta, przy użyciu formularza rejestracyjnego udostępnionego przez usługodawcę na stronie Sklepu.
1.10. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy www.vipet.pl za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie usługi elektronicznej.
1.11. SPRZEDAWCA – Tomasz Jojczyk ul. Michałowicza 12 43-300 Bielsko- - prowadzący działalność gospodarczą .
1.12. TOWAR - oznacza produkt przedstawiony przez sprzedawcę za pośrednictwem sklepu internetowego, mogący być przedmiotem umowy sprzedaży.
1.13. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży towaru w rozumieniu ustawy o Prawach Konsumenta zawierana za pośrednictwem sklepu internetowego.
1.14. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
2.2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego www.vipet.pl
2.3. Umieszczony Regulamin tyczy się regulaminu o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.
2.4. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:
2.4.1. Konto Klienta w Sklepie internetowym;
2.4.2. Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym.
2.5. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
2.6. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych.

 

3. REJESTRACJA

3.1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
3.2. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
3.3. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
3.4. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie rejestracji przez Sprzedawcę. O tego momentu zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

 

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4.1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu stanowią ofertę Sprzedawcy, w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
4.2. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.
4.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy i ewentualnych kosztów manipulacyjnych dotyczących płatności.
4.4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym.
4.5. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową Sklepu internetowego, dokonać wyboru Produktu i złożyć w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.
4.6. W trakcie składania zamówienia na sklepie internetowym www.vipet.pl należy wprowadzić następujące dane niezbędne do złożenia zamówienia: imię i nazwisko lub nazwę (np. nazwa Firmy). Dokładny adres wraz z kodem pocztowym. Numer kontaktowy i adres mailowy. Należy również wybrać sposób dostawy i płatności.
4.5. Potwierdzenie złożenia zamówienia za pomocą formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola „Potwierdź Zamówienie" z tym momentem Klient zobowiązuje się do dokonania płatności za zamówienie.
4.6. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia i zawarcia Umowy sprzedaży.
W tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
4.7. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta.

 

5. PŁATNOŚĆ

5.1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
5.1.1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy. W tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta po zaksięgowaniu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.
5.1.2. karta płatnicza lub przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU S.A. Z siedzibą w Poznaniu. Zamówienie zostanie realizowanie po otrzymaniu z systemu PayU informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności);
5.1.3. płatność za pobraniem - płatne do rąk dostawcy (kuriera) przy odbiorze przesyłki.
5.1.4. płatność gotówką lub kartą przy odbiorze towaru w sklepie stacjonarnym.

 

6. DOSTAWA

5.1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5.2. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży czas realizacji zamówienia wynosi odpowiednio:
- w przypadku płatności „za pobraniem" - 2 dni robocze od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia
- w przypadku płatności przelewem (przedpłata) – 2 dni robocze od dnia zarejestrowania wpływu należnej kwoty na konto sklepu.
5.3. Sprzedawca dostarczy Towary zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem wybranego przewoźnika podczas składania zamówienia.
5.4. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania zamówienia. Koszt dostawy:
 16,00 zł – w przypadku płatności przelewem (przedpłata), 25,00 zł - w przypadku płatności za pobraniem, dostawa w przypadku zamówienia od 149,00 zł wynosi 0,00 zł przy wpłacie na konto i 9,00 zł płatności za pobraniem.

 

 

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie trzydziestu (30) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu w formie elektronicznej na adres e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub dołączenie go do przesyłki z zwracanymi produktami.
7.2. Termin trzydziestodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy oświadczenie Usługi elektronicznej, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi elektronicznej - od dnia jej zawarcia.
7.3. W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi elektronicznej jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni. Ewentualne koszta przesyłki zwrotnej - jeżeli taka występuje - , pokrywa zwracający.
7.4. Sprzedawca dokona zwrotu środków bez zbędnej zwłoki na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób , chyba ze klient zażąda zwrotu środków poprzez formę płatności dokonaną podczas zakupów, wtedy czas oczekiwania na zwrot wynosi 14 dni roboczych.
7.5. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia lub gdy towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

8.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z Umową sprzedaży- Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu sześciu lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia jest inny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
8.1.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Towaru z Umową sprzedaży w zakresie określonym w szczególności ustawą z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta, ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe.
8.1.2. Reklamacje z tytułu braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres: Vipet Tomasz Jojczyk ul. Michałowicza 12 43-300 Bielsko-Biała lub na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
8.1.3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.
8.1.4. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za brak zgodności Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta, ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe.
8.2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
8.2.1. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
8.2.2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni.
8.2.3. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.
8.3.1. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową Reklamację z tytułu braku zgodności Towaru z umową zgłasza się do sprzedawcy, w tym przypadku do sklepu za pośrednictwem poczty e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefonicznie pod numerem 33 499 47 97.

 

9. DANE OSOBOWE

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018r. Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych (RODO) Tomasz Jojczyk VIPET informuje, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tomasz Jojczyk VIPET z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Michałowicza 12, nr tel. +48 33 497 27 57, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
2. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

  • prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

3. jakiekolwiek zgłoszenia związane z przetwarzaniem danych osobowych można kierować na Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefonicznie: +48 33 497 27 57.
4. podstawą przetwarzania danych jest ich niezbędność do wykonania umowy, obowiązek prawny ciążący na administratorze, wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora i odbiorców danych w postaci marketingu bezpośredniego.
5. przysługuje Pani/Panu prawo wycofania wydanej zgody w każdym czasie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce wcześniej.
6. Pani / Pana dane mogą być udostępniane podmiotom, które są uprawnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także podwykonawcom naszych usług w celu wykonania umowy, w zakresie objętym działalnością.
7. podanie danych jest niezbędne do wykonania umowy sprzedaży towarów lub usług.
8. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż to jest potrzebne do realizacji wszelkich roszczeń związanych ze złożeniem zamówienia na towary lub usługi oferowane przez Tomasz Jojczyk VIPET lub przez okres wymagany przez szczególne przepisy.

 

10. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

10.1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
10.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta, ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe.
10.2.1. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu lub w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.
10.3. Ewentualne zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw lub świadczeń nabytych Klientów, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone lub realizowane Zamówienia i zawarte Umowy sprzedaży, które realizowane będą na zasadach dotychczasowych. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Konsument ma prawo odstąpienia od umowy.
10.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz jest dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
10.5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży i umowy o świadczenie Usługi elektronicznej następuje poprzez udostępnienie Regulaminu na stronach wskazanych w pkt. 10.4 a w przypadku umowy sprzedaży także przez dołączanie do przesyłek lub za pośrednictwem podanego adresu e-mail, dowodu zakupu lub specyfikacji zamówienia.
10.6. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy lub Sprzedawcy.